หลักจรรยาบรรณของ Teva

ค่านิยมของเราเป็นตัวกำหนดความคาดหวังต่อพฤติกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมได้อย่างชัดเจน


ที่ Teva ค่านิยมและวัตถุประสงค์ของเรา ถูกนำไปใช้ผ่านหลักจรรยาบรรณของเรา

          สิ่งที่เราทำย่อมมีความสำคัญ แต่วิธีที่เราทำก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ทุกการตัดสินใจและทุกการกระทำของเรา เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมร่วมของเรา และความมุ่งมั่นของเราในการทำสิ่งที่ถูกต้องจะต้องไม่สั่นคลอน ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด หน่วยธุรกิจใด และทุกหนแห่งในสถานที่ปฏิบัติงานของเราที่กระจายอยู่ทั่วโลก

อ่านหลักจรรยาบรรณของ Teva