ค่านิยมหลักของเรา

เราใช้ความหลงไหลและความมุ่งมั่นที่มีเพื่อปรับปรุงสุขภาพ วัฒนธรรมของเราไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่เราทำแต่เป็นวิธีเราทำ

ค่านิยมของเราบ่งบอกถึงความเชื่อที่เรามีอยู่ แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเรา และเป็นเครื่องชี้นำสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ บุคลากรของเราคือผู้ที่จะเผยให้เห็นถึงพันธกิจและค่านิยมของเรา ซึ่งพัฒนาการมาจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่แสดงถึงจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่สุดพิเศษของเรา และบ่งบอกถึงคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างให้กับเรา

พันธกิจของ Teva คือการเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจยาสามัญและชีวเภสัชภัณฑ์ (biophrmaceutical) เพื่อที่จะพลิกฟื้นชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
ให้ความหมายกับทุกสิ่งที่เราทำ และเป็นเหตุผลที่ทำให้เราลุกขึ้นมาทำงานในทุกเช้าวันใหม่ นี่คือเรื่องราวของเรา บุคลากรของ Teva ความทุ่มเท ความสามารถและทักษะของเรา และยังรวมถึงความหลงไหลและมนุษย์สัมผัส เพื่อทำทุกวันให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นสำหรับผู้คนนับล้านทั่วโลก พันธกิจและค่านิยมของเราชี้นำแนวทางให้เราเพื่อให้ความมั่นใจแก่คุณว่า ผู้ป่วย ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนของเราคือหัวใจสำคัญในทุกการตัดสินใจของเรา

ความเป็นผู้นำ
เรามีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม และเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในตลาดและสร้างโอกาสให้เป็นจริงเราเชื่อว่าความเป็นผู้นำเกิดขึ้นได้เสมอกับผู้คนและโดยผ่านผู้คน


ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ
เรามุ่งเน้นในทุกสิ่งที่ทำ เรากำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมุ่งมั่นทุ่มเทโดยให้ความสำคัญและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำให้สำเร็จ เราทำตามที่พูดไว้และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของเราและผลลัพธ์ที่ได้


ทำงานร่วมกัน
เราทุกคนทำงานเพื่อบริษัทฯ ซึ่งก็คือ Teva ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและปรับให้สอดคล้องกัน เราได้ใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่และผลักดันไปสู่ความสำเร็จ


การคิดค้นทางนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่า
เราคิดค้นสิ่งใหม่ ๆเพื่อที่จะสร้างคุณค่าสำหรับผู้ป่วย พันธมิตรของเราในระบบการดูแลสุขภาพ และผู้มีส่วนได้เสียของเรา เรามองหาความเป็นต้นแบบและวิธีที่ดีขึ้นในการสร้างความเป็นเลิศ การสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อนองความต้องการในปัจจุบัน และในอนาคตที่ยังไม่บรรลุผล


การดูแลเอาใจใส่
เราใส่ใจ เราใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และชุมชนที่เรามีส่วนร่วม เราใส่ใจเพื่อนร่วมงานของเราสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพซึ่งกันและกัน มีความหลากหลาย และไม่เลือกปฏิบัติ


สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวของเรา
Teva พัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้น และสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันและทุกๆวัน เราทำเช่นนี้โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์และรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ