ประเทศไทย

รายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

สำหรับ Teva สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) หมายถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเท่าเทียมผ่านยาของเราและทั่วทั้งธุรกิจของเรา การลดผลกระทบจากการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเราบนโลก และอุทิศตนเพื่อคุณภาพ จริยธรรม และความโปร่งใสรายงานความก้าวหน้า ESG ประจำปี 2020 ของเราแบ่งปันกิจกรรม เป้าหมาย และความก้าวหน้าของเรา