สภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ซ้ำซ้อน

Getty Images / Tirachard

เปิดเผยทางเลือกในแก้ปัญหาสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง

          จากการสนทนาอย่างต่อเนื่องกับผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขและผู้ป่วย เราจึงสามารถระบุถึง
ความท้าทายสุขภาพทั่วโลกที่อุบัติใหม่ ได้แก่ สภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง (MCC)  ภาวะ MCC วินิจฉัยได้จากการเกิดสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังตั้งแต่สองอาการขึ้นไป สภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคติดต่อ อย่างเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่อาจจะรวมบางโรคที่ติดต่อได้ เช่นวัณโรค และการติดเชื้อไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย

          ภาระที่เพิ่มขึ้นในการจัดการสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง (MCC) นำไปสู่ความซับซ้อนของกระบวนการรักษา ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และที่สำคัญที่สุดส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้ให้การดูแล ชุมชน และระบบสาธารณสุข01

          ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรในหลายภาคส่วน Teva มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหา MCC โดยสนับสนุนการออกแบบและการดำเนินงานของโปรแกรมให้การดูแลที่อิงหลักฐาน (evidence-based) ที่มีการกำหนดเป้าหมายอันเป็นรูปธรรม ด้วยการทำงานร่วมกัน เราจึงมีศักยภาพที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยด้วยภาวะ MCC รวมถึงผู้ให้การดูแล ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนด้านสุขภาพทั้งของบุคคลและสังคมไปด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง อ่านรายงานพิเศษเกี่ยวกับสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง The Global State

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Back to contents.

    แหล่งข้อมูล: สภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง: The Global State, https://www.tevapharm.com/files/docs/Teva_MCC_Report.pdf