นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ก.  บทนำ 

บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล”)

ขอบเขตของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ชี้แจงวิธีการและเหตุผลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (“ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับ

 1. ผู้สมัครเข้าทำงาน
 2. ผู้รับเหมา ผู้จัดหาสินค้า และผู้ขาย
 3. บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าของร้านขายยา คนไข้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้มาติดต่อบริษัทฯ และบุคคลอื่น

ท่านควรอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่บริษัทฯ อาจมีขึ้นสำหรับกรณีต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบวิธีการและเหตุผลที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมประกอบนโยบายอื่น โดยไม่ถือเป็นการยกเลิกหรือแทนที่นโยบายอื่นแต่อย่างใด

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถจัดเก็บหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ บริษัทฯ ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวและไม่ต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดพิจารณานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าชม

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“เจ้าหน้าที่ฯ”) ซึ่งความรับผิดชอบรวมไปถึงการตอบข้อซักถามและรับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือมีคำขอเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 21 ห้องเลขที่ 1-2 และ 7-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02 302 3295

อีเมล์: Privacy.Thailand@tevapharm.com

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ มีอยู่สำคัญอย่างยิ่ง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ท่านติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ

ข.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมทั้งข้อมูลบุคคลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวจากท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม โปรดดูวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ข้อ ง. สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล) หรือข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ข้อมูลอ่อนไหว (ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ตลอดจนข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลในลักษณะเดียวกัน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และ/หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามที่นิยามไว้ในพ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลข้างต้น

กรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามข้อกำหนดของสัญญา แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่บริษัทฯ อาจมีหรือที่มีอยู่กับท่านได้

ค.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีดังต่อไปนี้

ก.  การติดต่อโดยตรง

 • ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการกรอกแบบฟอร์ม หรือโดยการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีอื่นใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย
 • การกรอกแบบฟอร์ม (รวมถึงใบสมัครหรือแบบสอบถาม) หรือส่งมอบเอกสารอื่นใดให้ไว้กับบริษัทฯ
 • การขอให้บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือความคืบหน้า
 • การกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ หรือ
 • การแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด

ข.  การใช้เทคโนโลยีและช่องทางอัตโนมัติ

 • บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และลักษณะในการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านได้โดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นใดทำนองเดียวกัน

ค.  บุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ

 • บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในกรณีต่อไปนี้
 • การกรอกแบบฟอร์ม หรือส่งมอบเอกสารอื่นใดให้กับบริษัทฯ หรือให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
 • การใช้หรือขอให้มีการให้บริการใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ขอใช้บริการชำระเงินกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือ
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ง.  วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ ใช้เพื่อการดำเนินการดังกล่าวมาในตารางด้านล่าง และในกรณีที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ไว้ด้วย

โปรดทราบว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งประการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่บริษัทฯ นำข้อมูลไปใช้ ในกรณีที่มีฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งประการตามที่ระบุในตารางต่อไปนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายเฉพาะที่บริษัทฯ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

คำอธิบาย

ความยินยอม

การประมวลผลข้อมูลอาศัยความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้

สัญญา

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือจำเป็นต่อการดำเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้องขอก่อนเข้าทำสัญญา

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

การศึกษาวิจัย

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตราย

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว

คำอธิบาย

ความยินยอม

การประมวลผลข้อมูลอาศัยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตราย

การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

 

 1. ข้อมูลของผู้สมัครเข้าทำงาน

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

ฐานทางกฎหมาย

ใบสมัครงาน

·        เพื่อประเมินผู้สมัครที่จะพิจารณารับเข้าทำงาน

·        เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติพนักงาน หากผู้สมัครได้เข้าทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ

ใบสมัครงาน

1.       ชื่อ สัญชาติ วันเกิด อายุ

2.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

3.       ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน

4.       หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล

5.       ชื่อคู่สมรม อาชีพ

6.       บริษัท/ผู้ว่าจ้าง หมายเลขโทรศัพท์

7.       ประวัติการศึกษา

8.       กิจกรรมในหลักสูตร (ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/กิจกรรม/ตำแหน่ง)

9.       หลักสูตรการฝึกอบรมและวิชาชีพ

10.    เลขที่ใบขับขี่

11.    ประวัติการทำงาน

12.    เครือญาติ

13.    ประวัติอาชญากรรม

14.    ปัญหาสุขภาพ [ประวัติการผ่าตัด/ประวัติโรคติดต่อ]

15.    บุคคลที่อ้างอิง

16.    รูปถ่าย

17.    ใบแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองการทำงาน ทะเบียนบ้าน

18.    สำเนาบัตรประชาชน

19.    ลายมือชื่อ

ข้อมูลทั่วไป

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

·        สัญญา

ข้อมูลอ่อนไหว

·        ความยินยอม - สำหรับการเข้าถึงประวัติอาชญากรรมและปัญหาสุขภาพ

·        ความยินยอม - สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว (กรุ๊ปเลือดและศาสนา) ที่ปรากฎบนบัตรประชาชน (หากมี)

 

การตรวจสอบประวัติ

·        เพื่อตรวจสอบประวัติและตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

1.       ตรวจสอบประวัติ – สถานที่ทำงานก่อน วุฒิการศึกษา ที่อยู่ เครดิตบูโร สื่อสังคม

2.       ประวัติอาชญากรรม

3.       การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

4.       หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (หากมี)

5.       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (หากมี)

ข้อมูลทั่วไป

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

·        สัญญา

·        ความยินยอม - สำหรับข้อมูลเครดิตบูโรและสื่อสังคม

ข้อมูลอ่อนไหว

·        ความยินยอม - สำหรับการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและข้อมูลการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความสามารถในการทำงาน

 1. ข้อมูลของผู้รับเหมา ผู้จัดหาสินค้า และผู้ขาย

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

ฐานทางกฎหมาย

ผู้รับเหมา: การเข้าทำสัญญาและการชำระเงิน

·        เพื่อเข้าทำสัญญา/กระบวนการสั่งซื้อ

·        เพื่อการชำระเงินและการเก็บบันทึก รวมถึงการทำงานล่วงเวลา

1.       ชื่อ

2.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.       บัญชีธนาคาร

·        สัญญา

ผู้รับเหมา: การวางแผนทรัพยากรองค์กร

·        เพื่อสร้างรหัสผู้ใช้งาน (ID) ในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

·         เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP

1.       ชื่อ

2.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.       หมายเลขโทรศัพท์

4.       วันเกิด สัญชาติ ที่อยู่ การศึกษา

5.       ประสบการณ์การทำงาน

 

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (การสร้างบัญชีผู้รับเหมาและบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ ERP)

ผู้รับเหมา: การติดตามและประสานงาน

·        เพื่อติดตามเวลาที่ทำงานและการรายงานของผู้รับเหมา (พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ช่างจัดสวน คนขับรถ ฯลฯ)

·        เพื่อประสานงานกับช่าง เช่น สำหรับงานไฟฟ้า งานประปา งานเครื่องปรับอากาศ งานเฟอร์นิเจอร์

1.       ชื่อ

2.       หมายเลขโทรศัพท์

3.       จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (การติดตามและประสานงาน)

ผู้ขาย: การเข้าทำสัญญา

·        เพื่อแบบฟอร์มเปิดบัญชีผู้ขายและการเข้าทำสัญญา

1.       สำเนาบัตรประชาชน

2.       ชื่อ วันเกิด ที่อยู่

3.       อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลทั่วไป

·        สัญญา

ข้อมูลอ่อนไหว

ความยินยอม - สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว (กรุ๊ปเลือดและศาสนา) ที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)

 

 

ผู้ขาย: การชำระเงิน

·        เพื่อบันทึกการชำระเงินและค่าใช้จ่าย

·        เพื่อดำเนินการชำระเงิน

·        เพื่อออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน

1.       ชื่อ

2.       ที่อยู่

3.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน

4.       หมายเลขโทรศัพท์

5.       บัญชีธนาคาร

6.       อีเมล

7.       สัญญา

8.       ประวัติโดยย่อของวิทยากร

 

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

·        สัญญา

ผู้ขาย: การวางแผนทรัพยากรองค์กร

·        เพื่อสร้างรหัสผู้ใช้งาน (ID) ของผู้ขายในระบบ ERP

·        เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP

·        เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ขายในระบบ ERP

·        เพื่อสร้างแบบฟอร์มขอข้อมูล

1.       ชื่อ

2.       ที่อยู่

3.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

4.       หมายเลขโทรศัพท์

5.       บัญชีธนาคาร

6.       อีเมล

7.       สัญชาติ

8.       ที่อยู่

 

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ภาษี

·        เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่กรมสรรพากร

1.       ชื่อ

2.       ที่อยู่

3.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน

·        การปฏิบัติตามกฎหมาย (การหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยภาษี)

ผู้จัดหาสำหรับงานบริหารทรัพยากรอาคาร

·        เพื่อสร้างใบสั่งซื้อในโปรแกรม ERP

·        เพื่อส่งสัญญาข้อตกลงและใบสั่งซื้อไปยังผู้จัดหาสินค้า

1.       ชื่อ

2.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.       เลขที่บัญชีธนาคาร

·        สัญญา

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

การจัดเลี้ยงและการขนส่ง

·        เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการจัดเลี้ยงและขนส่งเพื่อสนับสนุนงานธุรกิจและการประชุม

1.       ชื่อ

2.       หมายเลขโทรศัพท์

 

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

 

 1. ข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ (HCPs) เจ้าของร้านขายยา คนไข้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

ฐานทางกฎหมาย

วิทยากร

·        เพื่อคัดเลือกวิทยากรของ
งานบริษัทฯ

·        เพื่อเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร

·        เพื่อการชำระเงิน

1.       ชื่อ

2.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต

3.       ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

4.       สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ การศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจ้างงาน

5.       ประสบการณ์การทำงาน

 

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

·        สัญญา

การตลาดแบบตรง

·        เพื่อสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ

·        เพื่องานและกิจกรรมต่าง ๆ

1.       ชื่อ

2.       อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ ID ไลน์ (LINE)

3.       อาชีพและสถานที่ทำงาน

·        ความยินยอม

 

การสร้างบัญชี

·        เพื่อสร้างบัญชีผู้ซื้อรายใหม่กับพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อให้HCPs และเจ้าของร้านขายยาสามารถซื้อยาผ่านบัญชีดังกล่าวได้

1.       ชื่อ

2.       เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต

3.       ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

4.       วันเกิด สัญชาติ การศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจ้างงาน

5.       อาชีพและสถานที่ทำงาน

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

·        สัญญา

ผู้ตรวจสอบ

·        เพื่อเก็บรักษาประวัติโดยย่อของผู้ตรวจสอบบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาชีวสมมูล

ประวัติโดยย่อของผู้ตรวจสอบ

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

MITR LINE

·        เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ HCPs สามารถรายงานการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance) ผ่านบัญชี LINE (MITR LINE)

·        เพื่อเผยแพร่รายงานการติดตามความปลอดภัยของยา/รายงานความปลอดภัยของยาไปยังต่างประเทศ

ชื่อ/ชื่อย่อ ID LINE

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

·        ความยินยอม

 

การรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของยา (HCPs)

·        เพื่อให้ HCPs สามารถใช้และเผยแพร่รายงานการติดตามความปลอดภัยของยา/รายงานความปลอดภัยของยา

ชื่อ/ชื่อย่อ ID LINE [อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์]

·        การปฏิบัติตามกฎหมาย

การจัดระดับ HCPs

·        เพื่อจัดระดับ HCPs ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามเหตุผลทางธุรกิจ

ประวัติโดยย่อ (วันเกิด สัญชาติ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ การศึกษา ข้อมูลการจ้างงาน และประสบการณ์การทำงาน)

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (การจัดระดับ HCPs)

 

การอนุญาตให้ติดต่อ HCPs

·        เพื่อให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินกิจการที่ต้องทำร่วมกับ HCP

ชื่อ ชื่อโรงพยาบาล

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ป่วย

·        เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานความปลอดภัยของยาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำส่งต่อให้แก่หน่วยงานดูแลความปลอดภัยของอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐอื่น

ชื่อ ชื่อโรงพยาบาล HN (เลขประจำตัวผู้ป่วย) การวินิจฉัยทางการแพทย์ โรคร่วม การใช้ยา [เลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า เพศ สัญชาติ อายุ น้ำหนัก ประวัติการแพ้อาหาร ประวัติการเป็นโรค และสถานะสุขภาพ]

·        การปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ผู้ป่วย

·        เพื่อแบ่งปันข้อมูลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางคลินิก

ชื่อ ชื่อโรงพยาบาล HN (เลขประจำตัวผู้ป่วย) การวินิจฉัยทางการแพทย์ โรคร่วม การใช้ยา

·        ความยินยอม

 

 1. ผู้มาติดต่อบริษัทฯ และบุคคลอื่น

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

ฐานทางกฎหมาย

การจัดการอาคาร

·        เพื่อประสานงานกับฝ่ายจัดการภิรัชในเรื่องการดำเนินการต่าง ๆ

1.       ชื่อ/ชื่อเล่น

2.       หมายเลขโทรศัพท์

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การโอนสาย

·        เพื่อให้พนักงานต่อโทรศัพท์รับสายและโอนสายที่ติดต่อเข้ามา

1.       ชื่อ/ชื่อเล่น

2.       หมายเลขโทรศัพท์

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ความปลอดภัย

·        เพื่อบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิดในพื้นที่ภายในของบริษัท

ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด

·        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

โปรดทราบว่าบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่เหมาะสมแก่กรณี

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมตามที่ระบุข้างต้น เว้นแต่บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีเหตุอันเชื่อได้ว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และวัตถุประสงค์นั้นเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์เดิม หากท่านต้องการทราบคำอธิบายว่าวัตถุประสงค์ใหม่เข้ากันได้กับวัตถุประสงค์เดิมอย่างไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ของบริษัทฯ

หากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและชี้แจงฐานทางกฎหมายที่ทำให้บริษัทฯ สามารถกระทำเช่นนั้นได้

จ.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • บุคคลที่บริษัทฯ มีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึง ลูกจ้าง และพนักงาน
 • คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ และผู้แทนหรือองค์กรอื่นใด (เช่น ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้ให้บริการข้อมูลและเอกสาร ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และแพลตฟอร์มให้บริการอื่นใดที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ และ/หรือกับท่าน)
 • ผู้รับเหมา ผู้จัดหาสินค้า และผู้ขาย
 • หน่วยงานของรัฐ และ/หรือหน่วยงานที่มีรับผิดชอบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
 • ศาล องค์กร หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่ง หรือให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การขาย การซื้อ การร่วมค้า การส่งมอบ การแบ่ง หรือการจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งหุ้น ทรัพย์สินของกิจการ หรือธุรกรรมอื่นใดทำนองเดียวกัน บริษัทฯ อาจมีเหตุจำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในธุรกรรม หรือเป็นผู้ที่จะพึงได้รับสิทธิใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้โอนไปรวมถึงที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการต่อไปนี้
 •  พนักงานเรียกชำระหนี้
 •  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 •  ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ทนายความ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี และ/หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน
 •  ผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์
 •  ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสาร และ/หรือผู้ให้บริการทำลายเอกสาร
 •  ผู้ให้บริการการโทรคมนาคมและการสื่อสาร
 • ผู้ให้บริการเว็บไซต์

โปรดทราบว่าบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลภายนอกทั้งหมดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของตน โดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

ฉ.  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ ดำเนินการอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเฉพาะในกรณีที่จำเป็น

ตารางต่อไปนี้ระบุสถานการณ์ที่บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ รวมถึงฐานทางกฎหมายที่
บริษัทฯ ใช้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ฐานทางกฎหมายในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

คำอธิบาย

ความเพียงพอของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และการส่งหรือโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอม

การส่งหรือโอนเป็นไปตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้

การปฏิบัติตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งหรือโอนมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การส่งหรือโอนมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญา

การส่งหรือโอนมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญา

 

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

การวิจัยทางคลินิก

การส่งชื่อ HCPs รวมถึงชื่อ ชื่อโรงพยาบาล HN (เลขประจำตัวผู้ป่วย) การวินิจฉัยทางการแพทย์ โรคร่วม และการใช้ยาของผู้ป่วยไปยังต่างประเทศสำหรับรายงานการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางคลินิก

·        ความยินยอม

 

ช.   ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหายโดยมิได้ตั้งใจ การใช้หรือเข้าถึงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่น ๆ เท่าที่บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องทราบ โดยบุคคลดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการรักษาความลับด้วย

บริษัทฯ มีมาตรการความปลอดภัยและกระบวนการในกรณีที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะแจ้งให้ท่านและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการรั่วไหลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

ซ.   การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลนั้น

ในการพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ พิจารณาปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการอื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ด้วยวิธีอื่น และข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ

ในตารางต่อไปนี้เป็นประมาณการระยะเวลาโดยทั่วไปที่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. ผู้สมัครเข้าทำงาน

วัตถุประสงค์ทั่วไป

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ผู้สมัครเข้าทำงาน

 

ข้อมูลของผู้สมัครเข้าทำงานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่การสิ้นสุดของรอบการรับสมัคร

ผู้รับเหมา (ทั่วไป)

ข้อมูลของผู้รับเหมาจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสิบปีนับแต่การสิ้นสุดของสัญญา

ผู้รับเหมา (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ข้อมูลของผู้รับเหมาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่การสิ้นสุดของสัญญา

 

 

 1. ผู้รับเหมา ผู้จัดหาสินค้า และผู้ขาย

วัตถุประสงค์ทั่วไป

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลของผู้ขายที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรขององค์กร

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาสิบปีนับจากสิ้นสุดความสัมพันธ์กับผู้ขาย

ผู้ลงนามแทนผู้ขาย (สำหรับแบบฟอร์มเปิดบัญชีผู้ขายและการทำสัญญา)

ข้อมูลของผู้ลงนามจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาห้าปีนับจากการสิ้นสุดของสัญญา

 

 1. บุคลากรทางการแพทย์ (HCPs) เจ้าของร้านขายยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ทั่วไป

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

HCPs (วิทยากรของงานบริษัทฯ)

ข้อมูลของวิทยากรจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาสามปี

HCPs เจ้าของร้ายขายยา (เพื่อสร้างบัญชีกับพันธมิตรของบริษัทฯ)

ข้อมูลจะถูกลบหลังจากถูกส่งทางอีเมลไปยังพันธมิตรของบริษัทฯ

HCPs เจ้าของร้านขายยา หรือ ผู้ติดต่อ

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาห้าปี

ข้อมูล HCPs สำหรับการรายงานการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการรายงานการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance) จะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาห้าปี

 

หากข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางคลินิก ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาสิบปี

ข้อมูล HCPเพื่อให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินกิจการที่ต้องทำร่วมกับ HCP

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาสิบปีนับแต่การติดต่อครั้งสุดท้ายกับ HCP

ผู้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยทางคลินิก

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาสิบปีนับแต่การวิจัยสิ้นสุด

 

 1. ผู้มาติดต่อบริษัทฯ และบุคคลอื่น

วัตถุประสงค์ทั่วไป

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ผู้ติดต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ (เพื่อโอนสายเรียกเข้าไปยังฝ่ายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ข้อมูลผู้โทรจะถูกลบทุกเดือน

ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย

ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาสามสิบวัน

ข้อมูลการจัดเลี้ยงและการขนส่ง (เพื่อประสานงานเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจ)

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการ

ผู้จัดการอาคาร (สำหรับประสานงาน)

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลติดต่อของฝ่ายบริหารอาคาร

ฌ.   สิทธิตามกฎหมาย

สิทธิตามกฎหมายของท่าน

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

 • สิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เมื่อท่านต้องการ ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ (โดยการถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้)
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งให้สิทธิท่านขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ มีอยู่ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านและส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่บริษัทฯ จะมิได้มีการจัดทำข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว
 • สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลโดยอาศัยฐานความชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสถิติ
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ มีอยู่ ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลของบริษัทฯ

โปรดทราบว่าสิทธิข้างต้นของท่านไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การใช้สิทธิตามกฎหมาย

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้นนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ฯ

 

โดยทั่วไป ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควรหากคำขอของท่านไม่มีเหตุผลอย่างเห็นได้ชัด มีความซ้ำซาก หรือมากเกินความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

 

บริษัทฯ อาจต้องขอข้อมูลเฉพาะบางประการจากท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถยืนยันตัวตนและทำให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใดที่ท่านพึงมี) มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยกับบุคคลอื่นใดที่ไม่มีสิทธิพึงจะได้รับข้อมูลนั้น บริษัทฯ อาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการกับคำขอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ฯ จะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านหากเจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาแล้วว่าท่านไม่มีความสามารถตามกฎหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว

บริษัทฯ มุ่งที่จะตอบต่อคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดโดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน อย่างไรก็ดี ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเกินกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านมีคำขอหลายประการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและบอกกล่าวความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป

 

. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้


บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและจัดเก็บการตั้งค่าออนไลน์ของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เมื่อคุณกลับมาที่หน้าเว็บไซต์เดิม ซึ่งเป็นประโยชน์เพราะจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้โปรดเยี่ยมชม www.allaboutcookies.org

 

บริษัทฯ ใช้ของคุกกี้ประเภทต่อไปนี้บนเว็บไซต์:


ประเภทที่ 1: คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดได้ โดยทั่วไป คุกกี้เหล่านี้จะถูกตั้งค่าให้ตอบสนองต่อการกระทำของท่านซึ่งเป็นการขอใช้บริหาร เช่นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นหรือส่งข้อความเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่บางส่วนของเว็บไซต์อาจใช้งานไม่ได้

ประเภทที่ 2: คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)
คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนใช้เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจวิธีการที่ลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เรียกดู หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเน้นให้เห็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถปรับปรุงได้ อย่างเช่น การนำทาง ประสบการณ์ของผู้ใช้ และแคมเปญด้านการตลาด ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้รวบรวมจะถูกเก็บไว้แบบรวม ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ ข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

ประเภทที่ 3: คุกกี้การทำงาน (Functionality Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการพัฒนาการทำงานและความเฉพาะต่อบุคคลของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะจดจำตัวเลือกของคุณ (เช่น ตัวเลือกภาษา) ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ที่ ตรงกับตัวเลือกของคุณมากขึ้นและทำให้การเข้าชมเว็บไซต์มีความเฉพาะตัวยิ่งขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมสามารถทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และไม่สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

หากคุณต้องการลบคุกกี้ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูที่ส่วนความช่วยเหลือและการสนับสนุนบนหน้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการค้นหาไฟล์หรือไดเรกทอรีที่จัดเก็บคุกกี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการลบหรือการควบคุมคุกกี้นอกจากนี้ยังมีที่ www.allaboutcookies.org ทั้งนี้ โปรดทราบว่า การลบคุกกี้ของบริษัทฯ (หรือการปิดใช้งานคุกกี้ในอนาคต) อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่หรือคุณลักษณะบางประการของเว็บไซต์ได้

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้บนเว็บไซต์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

การใช้เว็บบีคอน
บางหน้าของเว็บไซต์และ e-mail ที่บริษัทฯ อาจส่งอาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าเว็บบีคอน (บางครั้งเรียกว่า clear gifs) ที่ช่วยให้เราสามารถนับผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเหล่านี้หรืออ่าน e-mail ของเรา เว็บบีคอนเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจำกัด ซึ่งรวมถึงหมายเลขคุกกี้ เวลา และวันที่ที่เข้าชมเพจ และคำอธิบายของหน้าที่เว็บเบคอนอยู่ บีคอนเหล่านี้ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการขายรายการหนึ่งเท่านั้น