เงื่อนไขการใช้งาน

          บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (“Teva”) จัดทำและดูแลเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การศึกษา และการสื่อสาร แม้ว่าคุณจะสามารถเรียกดูเว็บไซต์นี้ได้อย่างเสรีก็ตาม แต่โปรดเข้าใจว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

1. การยอมรับข้อตกลงเหล่านี้

          การเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยปราศจากจำกัดหรือเงื่อนไขใด ๆ คุณรับทราบว่าข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างคุณกับ Teva เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่มีการขัดกันกับข้อกำหนดในที่นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณก็ไม่อาจใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป

          Teva อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยปรับปรุงข้อมูลที่ลงประกาศ คุณจะผูกพันกับข้อกำหนดที่ปรับปรุงแล้วเหล่านั้น ดังนั้นคุณควรมาเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงล่าสุดที่ผูกพันคุณ

2. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

          Teva มีการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตของกฎหมายอย่างเต็มที่ รวมทั้งการดำเนินคดีอาญาเพื่อเอาผิด

          ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ (เรียกรวม “IP”) รวมทั้งชื่อ Teva และ Copaxone มีทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ Teva และอื่น ๆ ไม่มีเนื้อหาส่วนใดบนเว็บไซต์ที่อาจจะนำมาตีความได้ว่าเป็นการให้โดยปริยาย กฎหมายปิดปาก หรือการอนุญาตสิทธิ์ให้ใช้ IP ได้โดยไม่ต้องมีหนังสืออนุญาตจาก Teva หรือบุคคลที่สามที่อาจเป็นเจ้าของ IP

          คุณควรสันนิษฐานว่าทุกสิ่งที่เห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง และไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Teva ก่อน เว้นแต่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือในข้อความบนเว็บไซต์ รูปภาพของบุคคลหรือสถานที่ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของหรือถูกนำมาใช้โดยการอนุญาตของ Teva ห้ามมิให้คุณหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคุณนำรูปภาพดังกล่าวไปใช้ เว้นแต่จะอนุญาตเป็นการเฉพาะตามข้อกำหนดในที่นี้ หรืออนุญาตไว้ที่อื่นบนเว็บไซต์นี้ การนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้อนุญาตอาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและการโฆษณา และกฎระเบียบและกฎหมายด้านการสื่อสาร

          คุณสามารถดาวน์โหลดทรัพยากรที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่
เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยที่คุณยังต้องคงข้อความลิขสิทธิ์ทั้งหมดและประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในทรัพยากรหรือที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุณต้องไม่แจกจ่าย แก้ไข ถ่ายโอน ใช้ซ้ำ โพสต์ซ้ำ ทำสำเนา เผยแพร่ ให้อนุญาต หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์รวมทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่หรือเชิงพาณิชย์

3. การใช้งานเว็บไซต์

          การใช้หรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

          Teva ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ถูกลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนหน้าเพจข้างนอก หรือบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ถูกลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ การเยี่ยมชมหน้าเพจข้างนอกหรือเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

          การสื่อสารหรือทรัพยากรใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่น ๆ รวมถึงข้อมูล คำถาม ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรืออื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันจะได้รับการปฏิบัติเสมือนข้อมูลที่เป็นไม่ความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์คุ้มครอง สิ่งที่คุณส่งหรือโพสต์อาจถูกนำมาใช้โดย Teva หรือบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม อันรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การผลิตซ้ำ การเปิดเผย การถ่ายโอน การเผยแพร่ การออกอากาศ และการโพสต์ นอกจากนี้ Teva ยังมีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด ความรู้และทักษะ หรือเทคนิคที่อยู่ในการสื่อสารในทุกช่องทางที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์อันรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต การตลาด และ
การขายผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิด แนวคิด ความรู้และทักษะ หรือเทคนิคดังกล่าว

          เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทั่วโลก แต่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันทุกแห่งในโลก การอ้างอิงถีงผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีให้ใช้งานในพื้นที่ของคุณ ผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่ใช้งาน ดังนั้น ผู้เข้าชมอาจได้รับแจ้งว่าบางส่วนของเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญบางประเภท หรือเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น คุณไม่ควรตีความเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ว่าเป็นการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

4. การยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด

          ถึงแม้ Teva จะใช้ความพยายามอย่างที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเลยในทันทีที่ได้เรารับทราบ แต่เราก็ไม่อาจรับประกันว่าเว็บไซต์จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และในสภาพการทำงานที่สมบูรณ์ หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับและที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเลย การเข้าถึงเว็บไซต์นี้และเนื้อหาอาจถูกระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ระบบล้มเหลว หยุดเพื่อการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมที่จำเป็น หรือสำหรับเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากการควบคุมของ Teva

          แม้ว่า Teva อาจจะมีการตรวจสอบหรือทบทวนการสนทนา การแชท การโพสต์ การส่งข้อมูล กระดานข้อความ และการกระทำอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ ก็ตาม แต่ไม่ถือเป็นภาระผูกพันให้ Teva มีหน้าที่จะต้องกระทำ และไม่ถือเป็นรับผิดชอบหรือการรับผิดต่อเนื้อหาในพื้นที่ส่วนดังกล่าว หรือที่เกิดจากข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี ให้ร้ายหมิ่นประมาท การละเว้น การละเลย ทรัพยากรส่งเสริมการขาย ถ้อยคำอนาจาร สื่อลามก หยาบคาย อันตราย การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลใดก็ตามซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวบนเว็บไซต์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์หรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมการขายสินค้า คุกคาม ใส่ร้ายป้ายสี หมิ่นประมาท หยาบคาย สร้างความอับอาย ยั่วโทสะ ลามกอนาจาร หรือเนื้อหาที่รุนแรง หรือเนื้อหายั่วยุหรือส่งเสริมให้กระทำการใดก็ตามที่เป็นความผิดทางอาญา ความผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะลักษณะใดก็ตามแต่ Teva จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือมีคำสั่งให้ Teva เปิดเผยตัวตนของบุคคลที่โพสต์ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว

          Teva จัดทำและดูแลเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นบริการสำหรับชุมชนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Teva และผลิตภัณฑ์ของบริษัท หน้าเพจต่าง ๆ บนไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาด้านการลงทุนหรือการแพทย์ และไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือขายโดย Teva หรือผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโดย Teva บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ หรือหุ้นส่วนกิจการร่วมค้า ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการอนุมัติให้วางจำหน่ายได้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อมูลที่อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ควรทราบว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาดังที่อธิบายไว้ในที่นี้ ยังไม่ผ่านการรับรองความปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ และจะยังไม่ผ่านการอนุมัติเพื่อใช้งานภายนอกการทดลองทางคลินิก

          ไม่มีเนื้อหาใดบนเว็บไซต์นี้ที่จะถือเป็นคำเชิญหรือข้อเสนอเพื่อการลงทุน หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือใบรับฝากหุ้น (American Depositary Receipts) ของ Teva โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลที่เกิดขึ้นจริงและการพัฒนาอาจจะแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความเห็น หรือความคาดหวังที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของราคาหลักทรัพย์ไม่อาจใช้เป็นแนวทางชี้นำผลการปฏิบัติงานในอนาคตของบริษัทได้

          การใช้และการเรียกดูในเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทั้ง Teva หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต โฮสติ้ง หรือการส่งมอบเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง ทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากคุณได้เข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาภายใน ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความก่อนหน้าจะระบุเช่นไร เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่มีให้กับคุณ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันทุกชนิดไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถในเชิงการค้า ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์บางส่วน หรือการไม่ละเมิดข้อตกลงหรือกฎหมาย โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อยกเว้นบางส่วนข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณว่ามีข้อห้ามหรือข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือไม่

          Teva ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีบัญชีเพื่อเข้าถึงการใช้ หรือการเรียกดูในเว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดของเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ภาพ วิดีโอหรือเสียงจากเว็บไซต์นี้

          ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นการตัดหรือจำกัดความรับผิดของ Teva
ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากการประมาทหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถถูกขจัดหรือยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

          ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Teva เพื่อรับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์นี้ และสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

6. ทั่วไป

          หากมีข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่อาจนำมาบังคับใช้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ภายในขอบเขตและภายใต้เขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้อง ไม่อาจนำมาบังคับใช้ได้ จะต้องยกเลิกและตัดออกจากข้อกำหนดในที่นี้ ทั้งนี้ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงอยู่ต่อไป มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ และมีผลผูกพันและบังคับใช้ได้ต่อไป

          ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติและตีความตามกฎหมายของรัฐอิสราเอล ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้องกับกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจในการพิจารณาคดีเฉพาะของศาล ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

7. ทั่วไป

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้โปรด ติดต่อเรา